Arbeidsgruppen Fulfillment

Leder av gruppen, Anita Ellerås, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan, innleder og forteller om bakgrunn for opprettelsen av gruppen og mandat.
Cathrine Fjeldstad, Universitetssenteret Svalbard og Magnus Carlström, Universitetsbiblioteket Oslo tar oss gjennom arbeidsoppgavene for gruppen og årsplan.

Anita Ellerås, Cathrine Fjeldstad og Magnus Carlström.

Arbeidsgruppen Akkvisisjon

Leder av gruppen, Ragnhild Vingsand, Høgskulen på Vestlandet, presenterer medlemmene av gruppen og forteller om bakgrunn for opprettelsen og mandat.

Camilla Pellegrini Meling, Politihøgskolen, og Inger Line Mæland, Universitetet i Bergen, presenterer arbeidsoppgaver og årsplan.

Gruppen ønsker gjerne konkrete innspill på hvilke behov bibliotekene har for veiledninger, retningslinjer og workshops innen Alma akkvisisjon. Det blir derfor satt av tid til en innspillsrunde og diskusjon på slutten av sesjonen. Innspill kan også sendes i forkant av konferansen til akkvisisjon@bibsys.no

Ragnhild Vingsand, Camilla Pellegrini Meling og Inger Line Mæland.

Mapping av emnevokabularer

Kan det bidra til forbedret emnesøk i Oria? Mappingprosjektet ved Universitetsbiblioteket i Oslo har etablert mer enn 50 000 relasjoner mellom emneord og numre fra norske WebDewey. For å utnytte potensialet i disse semantiske relasjonene best mulig må vi vite hvordan studentene våre søker når de gjør emneorienterte søk. Vinteren 17/18 utfører prosjektet innhøsting av søkedata fra Oria og observasjoner av søkesesjoner med bestemte søkeoppgaver. Vi vil presentere aktuell forskning på studenters informasjonssøkeadferd og  funn fra brukerundersøkelsene våre.  Målet vårt er å, i samarbeid med BIBSYS, bidra til bedre støtte for emnesøk i Oria.
Kristine Aalrust Kristoffersen, Universitetsbiblioteket Oslo.

Arbeidet med Verksregisteret

Etablering av Verksregisteret.
I presentasjonen gis et overordnet bilde av entiteter og autoriteter i den bibliografiske verden med fokus på verkets rolle og forhold til andre entiteter. Deretter presenteres arbeidet som hittil er gjort med etableringen av et verksregister. Til slutt diskuteres muligheter for bruk av registeret, samt hvordan det vil påvirke bibliografisk arbeid fremover.
Elise Conradi og Oddrun Ohren, begge Nasjonalbiblioteket og Asbjørn Risan, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan.

Pensum – quick and easy

Vi får en orientering om status og utvikling for Leganto. En representant fra pensumlistekonsortiet vil fortelle om hvilke erfaringer de har gjort, hvilke valg de har foretatt, hvordan de har implementert systemet og foretatt opplæring.
Asbjørn Risan, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan og Stina Gilje, Høgskolen Sørøst-Norge.

Nytt grensesnitt for Oria – del II

Oria i nytt utseende ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Beskrivelse av hvordan UBB har arbeidet med tilpasning av det nye grensesnittet i Oria. Det fortelles om inspirasjon fra andre institusjoner, bruksstatistikk, bidrag til nasjonal arbeidsgruppe, tilpassing til lokale føringer og maler ved UiB, samt tilbakemelding fra brukere. Praktiske eksempler.
Ahl Vegard Nilsen, Universitetsbiblioteket Bergen.

Nytt grensesnitt for Oria – del I

I dette innlegget presenterer BIBSYS status for det nye grensesnittet og skuer også fremover. Det vil bli lagt vekt på hvilke muligheter institusjonene selv har i det nye grensesnittet. Hva kan man gjøre selv, hva kan man få hjelp til og hva bør man helst ikke gjøre. Innlegget er en innledning til to praktiske eksempler fra institusjoner som har tilpasset det nye grensesnittet i tråd med sin grafiske profil. Asbjørn Risan, tjenesteansvarlig Oria.

Nye Oria – lokale tilpasninger i et lite bibliotek. Det nye grensesnittet i Oria gir ulike muligheter for tilpasninger ved det enkelte bibliotek. Små bibliotek har gjerne begrensede ressurser til rådighet for denne type oppgaver, men det går an å finne veier til de ønskede løsningene. Stortingsbiblioteket deler hvordan de har jobbet med dette.
Kari Gyllander, Stortingsbiblioteket.